Nowe Studium i ogrody działkowe

W opublikowanym nowym "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy" czytamy: "Tożsamość miasta budują zarówno XIX-wieczne kamienice, jak i zespoły socrealistyczne, modernistyczne, obiekty przemysłowe, podmiejskie letniska oraz zespoły ogrodów działkowych."

Zieleń działkowa (ZD) zostaje ujęta jako teren bazowy Błękitno-Zielonej Infrastruktury Warszawy. Dla terenów oznaczonych symbolem ZD:

a) ustala się funkcję podstawową: ogrody działkowe,
b) dopuszcza się przeznaczenie terenów ogólnych ogrodów działkowych lub całych ogrodów działkowych na publiczne tereny zieleni oznaczone symbolem ZP (zieleń publiczna),
c) dopuszcza się przeznaczenie terenów ogólnych ogrodów działkowych lub ich części na ogólnodostępne trasy dla rowerów lub ciągi piesze,
d) rekomenduje się na ogólnodostępnych trasach dla rowerów lub ciągach pieszych stosowanie nawierzchni przepuszczalnych oraz o wysokim albedo;

Link do Studium