Naprzód ogrody! Spotkanie / prezentacje / warsztaty - 6.07.2019

Zapraszamy na otwarte spotkanie i warsztaty z udziałem przedstawicieli/ek ogrodu społecznościowego himmelbeet (Berlin), organizacji SaluTerre (Bordeaux) i Stowarzyszenia Aktywności Miejskich „Rozkwit” (Warszawa). Przyjrzymy się bliżej różnym formom ogrodnictwa miejskiego i działań ogrodniczych stymulujących aktywność mieszkańców i mieszkanek miast.

Spotkanie odbywać się będzie głównie po angielsku z tłumaczeniem na polski.

> 11:00 – 14:00 (ROD Obrońców Pokoju, działka na 264)

Na przykładzie trzech inicjatyw ogrodniczych i społecznych dowiemy się po co zakłada się ogród społecznościowy i jakie wyzwania się z tym wiążą, dlaczego ludzie decydują się na kolektywną uprawę, jak można użyć ogrodnictwa jako narzędzia aktywizującego czy możliwa jest współpraca między ROD-ami a mieszkańcami?

Spotkanie jest otwarte.

> 17:00 – 20:00 (ROD Pratulińska)

Spotkanie w formie warsztatowej, którego celem jest wypracowanie potencjalnych rozwiązań dla ogrodów o niepewnej sytuacji prawnej. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele i przedstawicielki organizacji SaluTerre z Francji, która wspiera inicjatywy mieszkańców i mieszkanek w tworzeniu ogrodów w Bordeaux i okolicach, modelowego ogrodu społecznościowego himmelbeet z Berlina, który boryka się z widmem likwidacji oraz Stowarzyszenia Aktywności Miejskich „Rozkwit” z Warszawy, które organizuje działania społeczne w ogrodach działkowych.

Obowiązują zapisy na sam.rozkwit@gmail.com
Warsztaty przebiegać będą głównie po angielsku, ale zapewniamy tłumaczenia.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Aktywności Miejskich „Rozkwit” (PL), SaluTerre (FR), himmelbeet gGmbH (DE)

Zrealizowano w ramach projektu "Narzód działki" dla Zarządu Zieleni m. st. Warszawy, przy wsparciu: Bosch Stiftung (On-Y-Va - Making our cities green and social – dialogue on community gardening in public space) i stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

>> English version

You are invited to an open meeting and workshops with gardeners and activists from himmelbeet community garden (Berlin), SaluTerre (Bordeaux) and “Rozkwit” Association (Warsaw). We will take a closer look at the various stimulating forms of urban horticulture and gardening for their users.

The meeting will be held mainly in English with translation into Polish.

> 11:00 - 14:00 (Peace Defenders Allotment Garden, plot No 264)

Using the example of three gardening and social initiatives, we want to find out why a community garden is initiated and what challenges it poses, why people decide to grow collectively, how can gardening be used as a tool for activating or is cooperation between Family Allotment Gardens (ROD) and residents possible?

The meeting is open to the public.

> 17:00 - 20:00 (Pratulińska Allotment Garden)

A meeting in the form of a workshop aimed at developing potential solutions for gardens with uncertain legal status. The meeting will be attended by representatives of SaluTerre from France, which supports gardening initiatives of residents in Bordeaux and its surroundings, a model community garden Himmelbeet from Berlin, which is struggling with the ongoing threat of liquidation, and the Association of Urban Activities "Rozwit" from Warsaw, which organizes social activities in allotment gardens.

Subscriptions are obligatory at sam.rozkwit@gmail.com

Workshops will be held mainly in English, but we provide translations.

Organisers: Association of Urban Activities "Rozkwit" (PL), SaluTerre (FR), Himmelbeet gGmbH (DE)

The meeting is held within the framework of the "Narzód działki" project for Greenery of the Capital City of Warsaw, with the support of: Bosch Stiftung (On-Y-Va - Making our cities green and social - dialogue on community gardening in public space) and a scholarship from the Minister of Culture and National Heritage.